Jaarverslag OVGM mrt 2016 – april 2017

Voor u ligt het jaarverslag van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM). Het secretarieel verslag beslaat de periode van maart 2016 tot en met april 2017. Het financieel jaarverslag beslaat de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Het bestuur van de OVGM heeft de afgelopen  periode bestaan uit de voorzitter mevr. Brigitta Boonacker, de penningmeester dhr. Jeroen Ekkel  en de algemene bestuursleden dhr. Arno Haye, dhr. Theo Kort en mevr. Frederique Durlacher.  Ook deze periode is het bestuur weer fantastisch ondersteund door onze adviseur dhr. Rob Nieuwenhuis. Daarnaast heeft het bestuur van de OVGM wederom kunnen rekenen op de niet aflatende punctualiteit en deskundigheid van onze secretariële duizendpoot Ineke van Bree en haar personeel van On Call.

Een korte terugblik
Op donderdag 17 maart 2017 trapten wij groots de naamwisseling van de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) naar Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) af in The Spot in Bussum.  Met meer dan 100 gasten stapten wij onder het motto “Samen ondernemen, dat doe je samen” met elkaar een nieuw tijdperk in .

Eind 2015 concludeerde het bestuur dat de BOV in de huidige vorm niet levensvatbaar was. Daartoe stelde zij zichzelf drie doelen:

 1. De ondernemersvereniging zal meer leden moeten genereren.
 2. De ondernemersvereniging zal, naast de belangenbehartiging, zich (nog) meer moeten richten op het organiseren voor netwerkbijeenkomsten.
 3. Het bestuur zal versterkt moeten worden met bestuursleden en/of adviseurs die ook actief taken op zich nemen. Het is voor het huidige bestuur niet mogelijk de verdeling van de taken die er nu liggen en er in de toekomst bij komen naar behoren uit te blijven voeren.

Doelstelling 1

Had de BOV rond 17 maart 2016 rond de 170 leden, de OVGM heeftop dit moment 274 leden. Waarbij opgemerkt dat de leden uit Muiden, vanuit de samenwerking met MuidenBoeit – waarover straks meer – nog niet zijn meegeteld. De verwachting is dat met deze leden erbij de OVGM de 300 leden grens ruimschoots zal passeren.
Met 274 leden is de OVGM de twee na grootste ondernemersvereniging in de Gooi en Vechtstreek. Alleen Ondernemend WijdeMeren heeft met iets minder dan 300 leden meer leden. Niet alleen in aantal een mooi gegeven, maar zeker op regionaal gebied heeft de OVGM daarmee een stem in het kapittel.

Voor de OVGM betekent dat de meer dan verdubbeling van het ledenaantal de vereniging financieel weer gezond heeft gemaakt, zonder de contributie te verhogen.

Doelstelling 2

De OVGM organiseerde vijf grote netwerkbijeenkomsten:

 • 17 maart 2016 de grote, door ruim 100 ondernemers bezochte kick-off van de OVGM.
 • 26 mei 2016 de netwerkborrel in Muiden bij Brasserie Herengracht. Bezocht door ruim 60 ondernemers.
 • 29 september 2016 de netwerkborrel, voorafgegaan door een gezamenlijk diner bij de Kapschuur in Naarden, bezocht door ruim 50 ondernemers.
 • 26 oktober 2016 organiseerde en financierde de OVGM samen met andere ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek de Gooise Bedrijvendag in t Spant.
 • 23 maart 2017 Ondernemend Gooise Meren ontmoet Han ter Heegde, bij Stokjes en Lepel in Bussum. De zeer goed bezochte (ruim 50 aanwezigen) en gezellig netwerkborrel waarop informeel kennisgemaakt kon worden met onze nieuwe burgemeester.

Doelstelling 3
Het bestuur heeft met Frederique Durlacher een aanwinst in haar gelederen. Frederique heeft de evenement organisatie en communicatie onder haar hoede.
Ook zal zeer spoedig een afgevaardigde uit Muiden vast aanschuiven in het bestuur. Op dit moment nog niet bekend wie dit zal zijn. Voor de zomer willen wij deze functie effectief ingevuld hebben.
Al met al kan gesteld worden dat het bestuur al zijn gestelde doelen behaald heeft voor de periode van dit jaarverslag. Echter is dit in geen enkel geval reden tot achterover leunen.  Het bestuur zal de gestelde drie doelstelling ook voor de komende periode (april 2017 – maart 2018) houden en daaraan blijven werken.

De overige feiten en cijfers op een rij.
Het afgelopen periode heeft:

 1. Het bestuur elf maal vergaderd.
 2. Is er zes maal regulier overleg geweest met de gemeente in de persoon van de wethouder Economische Zaken mevr. Miriam van Meerten en/of met de ambtenaren EZ (mevr. Gulay van Bijleveld, mevr. Margot Molkenboer en mevr. Annemarie Visscher).
 3. De voorzitter heeft zes maal deel genomen aan de vergadering van de vereniging Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek waarin alle voorzitters van de grote ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek.
 4. Afgevaardigde van de OVGM bestuur hebben deelgenomen aan het straatmanagersoverleg.
 5. De voorzitter van de OVGM heeft vier maal gestructureerd overleg met de Evenementen coördinator en de Dorpsmanager gehad.
 6. De OVGM heeft de verslag periode 30 nieuwsbrieven verstuurd. Al deze nieuwsbrieven zijn terug te vinden en te lezen op de website.
 7. De voorzitter en dhr. Rob Nieuwenhuis hebben zes maal deelgenomen aan het  Centrummanagement overleg.
 8. Rob Nieuwenhuis en de voorzitter hebben vier maal deelgenomen aan het overleg betreffende het parkeren en de harmonisatie van het beleid.
 9. Rob Nieuwenhuis heeft namens de OVGM zitting in het bestuur van Pro Bussum.
 10. De OVGM heeft nagenoeg alle grote partijen van Gooise Meren verschillende malen bezocht tijdens hun fractieberaad. Dit ten allen tijden om de standpunten van de OVGM en het ondernemers belang over het voetlicht te brengen.
 11. Er heeft drie keer overleg plaatsgevonden tussen de Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) , Pro Bussum en de OVGM. Doelstelling is het verbeteren en vereenvoudigen van het proces.
 12. De OVGM heeft het convenant Samen werken aan werk van MVO Gooise Meren ondertekend. De voorzitter zit in het bijbehorende Sociaal Economisch Platform.
 13. De voorzitter heeft meerdere malen overlegd met ondernemers en ondernemersgroepen uit Muiden. Hier is uit voortgevloeid de samenwerking tussen ondernemersvereniging MuidenBoeit en de OVGM, waarbij leden van MuidenBoeit ook lid zijn van de OVGM. Tevens komt er een ondernemer uit Muiden in het bestuur van de OVGM.
 14. Er heeft diverse malen overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter en diverse (supermarkt) ondernemers uit Bussum, de voorzitter van de winkeliersvereniging van de MAXIS en de gemeente. Dit heeft geleid tot een concept winkeltijdenverordening Gooise Meren welke nu ter tafel bij de Raad ligt.

De plannen voor het komende jaar.
Netwerkevents:
De komende zaken staan inmiddels gepland:
20 april: een sportieve netwerk avond bij HCAW
29 mei: ondernemersavond van de Rabobank, ondersteund door de OVGM
22 juni: netwerkborrel bij het Rechthuis te Muiderberg

De maanden juli en augustus zullen er, in verband met de vakantieperiode, geen netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd.

In september, oktober en november zal de OVGM wederom leuke en aantrekkelijke events organiseren.

Op 21 maart 2018 zullen er gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. De OVGM is voornemens hiervoor een lagerhuisdebat te organiseren.
De samenwerkende ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek zullen samen met de Stichting Gooise Bedrijvendag in maart 2018 opnieuw een Gooise Bedrijvendag organiseren.

Het doel is om de evenementen steeds op een andere locatie in de gemeente te laten plaatsvinden waarbij we alle kernen zoveel mogelijk beurtelings zullen aandoen. De evenementen zullen een zo veel mogelijk afwisselend karakter hebben.
Het bestuur staat altijd open voor ideeën en initiatieven. Daarvoor kan een ieder zich wenden tot Frederique Durlacher: relaties@ondernemersgooisemeren.nl.

Belangenbehartiging:

 • Het verder uitwerken van invullen van de samenwerking tussen MuidenBoeit en de OVGM. Voor de zomer realiseren van een afgevaardigde in het bestuur van de OVGM.
 • Het benaderen en spreken van ondernemers uit Muiderberg. Vanuit diverse hoeken is het bestuur benaderd door Muiderbergse ondernemers met de vraag welke kansen en mogelijkheden er voor deze ondernemers zijn in de OVGM.
 • Het onderzoeken hoe de OVGM meer input vanuit Naarden krijgt. Het benaderen van ondernemers die buiten de Vesting van Naarden zijn gevestigd.
  De contacten met de Ondernemersvereniging Naarden Vesting (OVNV) verlopen helaas erg stroef. Het bestuur van de OVGM ziet dit graag anders. Echter wordt tot op heden iedere uitnodiging niet beantwoord. Het bestuur van de OVGM vindt dit erg jammer.
 • Het verkeerscirculatieplan en het parkeren staan hoog op de agenda zowel politiek als bij de OVGM. Het bestuur neemt deel aan de overleggen en lobbyt desgewenst bij de politieke partijen.
 • Fietsen en fietsparkeren in Bussum: er zal zeer spoedig een enquête uitgaan naar alle centrumondernemers.
 • De herinrichting van de Vlietlaan wordt op de voet gevolgd. Hierin wordt, gelijk de oversteek Havenstraat – Nassaulaan, nauw samengewerkt met o.a. de Dorpsmanager.
 • De tweede helft van 2017 zal langzaam aan toegewerkt worden naar de op handen zijnde gemeenteraad verkiezingen van 21 maart 2018. De OVGM zal in diverse pamfletten en gesprekken bij alle politieke partijen het ondernemersbelang over het voetlicht brengen.

Brigitta Boonacker,
voorzitter.

Jaarverslag OVGM mrt 2016 – april 2017