Algemene Ledenvergadering 2018

Namens het bestuur wil ik graag alle leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op:

 

Datum:                    Dinsdag 10 april 2018

Locatie:                   Graaf Floris V in Muiden

Aanvang ALV:        19:00 uur

Workshop:              Na afloop van de ALV geeft Gijs Weenink van DebatAcademie een workshop  getiteld ‘De 8 gouden regels voor succesvolle communicatie’.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Bestuur mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 13 april 2017
 4. Jaarverslag 2017 van het bestuur (wordt z.s.m. naar alle leden verzonden)
 5. Verslag kascommissie
 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester (en formeel vaststellen van de stukken door de vergadering)
 7. Decharge voor het gevoerde beleid het afgelopen jaar
 8. Bestuurssamenstelling
  • Brigitta Boonacker (voorzitter) stelt zich herkiesbaar
  • Jeroen Ekkel (penningmeester) en Ineke van Bree (secretaris) treden af
  • Reijer Hekelaar stelt zich verkiesbaar als penningmeester
  • Christa Bastiaan stelt zich verkiesbaar (bestuurslid Communicatie)
  • Peter Stricker stelt zich verkiesbaar (bestuurslid Muiden)
 9. Plannen voor 2018 en verder
 10. Rondvraag en sluiting

Voor leden die verhinderd zijn is er een mogelijkheid om een collega-lid een volmacht te geven om namens hem/haar te kunnen stemmen. Volmachten dienen vooraf schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat of via e-mail naar info@ondernemersgooisemeren.nl .

Leden mogen conform artikel 17 van de statuten 2 andere leden met een volmacht vertegenwoordigen.

Na afloop van de ALV (rond 20.00 uur) geeft Gijs Weenink, directeur DebatAcademie, een workshop, getiteld De 8 gouden regels voor succesvolle communicatie

De acht gouden regels zijn de gouden regels voor een succesvol leven. In deze workshop leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat mensen beter naar u gaan luisteren en dat zij beter en meer doen wat u zegt; kortom, uw leven wordt een stuk makkelijker.

Deze heel eenvoudige en praktische tips kunt u meteen toepassen op uw werk en thuis.

Iedereen is van harte welkom, maar wordt vriendelijk verzocht zijn/haar komst via een e-mail (info@ondernemersgooisemeren.nl) van te voren aan te kondigen.

Ik hoop velen van u te mogen begroeten,

Brigitta Boonacker
Voorzitter

Algemene Ledenvergadering 2018