Jaarverslag 2017

Voor u ligt het jaarverslag van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM). Het secretarieel verslag beslaat de periode van januari 2017 tot en met december 2017. Het financieel jaarverslag beslaat dezelfde periode.

Het bestuur van de OVGM bestond de afgelopen periode uit:

 • mevrouw Brigitta Boonacker, voorzitter
 • de heer Jeroen Ekkel,  penningmeester
 • mevrouw Ineke van Bree, secretaris
 • de heren Arno Haye, Theo Kort en Peter Stricker en mevrouw Frederique Durlacher, algemene bestuursleden

Van Frederique Durlacher hebben wij helaas halverwege 2017 afscheid moeten nemen. Frederique kon haar drukke privé en zakelijke leven niet meer combineren met de activiteiten voor de OVGM.  Inmiddels hebben wij in mevrouw Christa Bastiaan een fantastische opvolger gevonden. Ook deze periode is het bestuur weer uitermate goed ondersteund door onze adviseur, de heer Rob Nieuwenhuis. Daarnaast is het bestuur secretarieel ondersteund door SecretariaatsBuro B.V.

Een korte terugblik
Het bestuur stelde zichzelf eind 2016 drie doelen. Langs deze meetlat leggen wij ook nu de resultaten. De gestelde doelen zijn:

 1. De ondernemersvereniging zal meer leden moeten genereren.
 2. De ondernemersvereniging zal naast de belangenbehartiging zich (nog) meer moeten richten op het organiseren voor netwerkbijeenkomsten.
 3. Het bestuur zal versterkt moeten worden met bestuursleden en/of adviseurs die ook actief taken op zich nemen. Het is voor het huidige bestuur niet mogelijk de verdeling van de taken die er nu liggen en er in de toekomst bij komen naar behoren uit te blijven voeren.

Doelstelling 1 : Toename van het ledenaantal
Het aantal leden van de OVGM is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven en ligt rond de 240 leden.  De stabiliteit c.q. de stagnatie in groei is te verklaren door het feit dat er een enorme opschoning door het secretariaat van het leden bestand heeft plaatsgevonden. Deze opschoning is ingegeven door de ingebruikname van een eigentijds geautomatiseerd ledenadministratiesysteem. Daarbij bleken ieder jaar bij de inning van de contributiegelden er erg veel mislukte incasso’s en storneringen waren waardoor wij nooit de volledige contributies konden innen. Met de invoering van alle leden in het nieuwe ledenadministratiesysteem zijn voor zover het ons gelukt is alle leden na gelopen, na gebeld of per e-mail benaderd waarvan niet bekend was of zij nog lid waren en/of waarom het innen van de contributies niet lukte. Dit heeft geresulteerd in allerlei uitschrijvingen van leden. Doorgaans waren deze leden gestopt met hun onderneming. Het leden aantal is gelijk gebleven omdat ook nieuwe leden zich hebben aangemeld. Ook de leden  vanuit ondernemersvereniging Muiden Boeit zijn binnenkort volledig in het ledenadministratiesysteem opgenomen. De doelstelling om (nog) meer leden te generen zal blijven bestaan.

Doelstelling 2: organiseren van netwerkbijeenkomsten
De OVGM probeert bij haar netwerkbijeenkomsten:

 • Alle kernen van de gemeente Gooise Meren aan te doen.
 • Rekening te houden met alle typen ondernemers uit alle sectoren.
 • Aan iedere netwerkbijeenkomst iets toe te voegen qua activiteit. Dit kan letterlijk iets actiefs zijn , maar ook informatief en onderhoudend.
  Daarnaast organiseren wij met regelmaat activiteiten waarbij ook partners en soms ook kinderen welkom zijn. Ondernemen doe je samen, niet alleen met je collega’s maar vaak ook met en in je gezin.

De OVGM organiseerde in 2017 zeven netwerkbijeenkomsten.

 • 23 maart 2017: bij Stokjes en Lepel in Bussum:  Ondernemend Gooise Meren ontmoet Han ter Heegde. Een gezellig netwerkborrel waarop informeel kennisgemaakt kon worden met onze nieuwe burgemeester.
 • 20 april: ondernemersavond bij HCAW in Bussum. Een namiddag bij de honkbalvereniging HCAW waar naast de netwerkborrel ook een clinic gevolgd kon worden en men aanwezig was/kon zijn bij een wedstrijd van het eerste team van HCAW.
 • 29 mei: ondernemersavond in samenwerking met de Rabobank met als gastspreker Robin van Gaal (waterpolo coach)
 • 22 juni: zomernetwerkborrel met BBQ bij hotel restaurant Het Rechthuis in Muiderberg
 • 4 november: OVGM meets MPM: een zaterdagmiddag op en rond het water in de sociëteit van de Koninklijke Jachthaven te Muiden.
 • 6 november: Groot Lagerhuisdebat in ‘t Spant

  (foto: Fred Blaas fotografie)
 • 14 december: OVGM op IJs – de oudejaarsborrel (wij doen niet aan nieuwjaarsborrels, daar zijn er al genoeg van) bij Bussum op IJs.

Doelstelling 3: Versterking van het aantal bestuursleden. 
Zoals gemeld hebben wij helaas vroegtijdig afscheid genomen van Frederique Durlacher. Gelukkig hebben wij haar functie, evenementen en communicatie, vrij snel weer kunnen invullen door Christa Bastiaan.
Vast bestuurslid is inmiddels ook Peter Stricker. Peter vertegenwoordigd de kern Muiden in het bestuur.  Peter wordt ondersteund door Tom van Nouhuys.

Het bestuur is nog steeds op zoek naar vertegenwoordigers uit de kernen Muiderberg en Naarden, met name de gebieden buiten de Vesting.
Ten aanzien van Naarden merken wij op dat er een zeer goede en prettige samenwerking is met collega ondernemersvereniging FIN Gooise Meren. Er vindt zeer frequent overleg plaats tussen de voorzitters van beide verenigingen.

Al met al kan gesteld worden dat het bestuur al zijn gestelde doelen behaald heeft voor de periode van dit jaarverslag.
Echter is dit in geen enkel geval reden tot achterover leunen.  Het bestuur zal de gestelde drie doelstelling ook voor de komende perioden houden en daar aan blijven werken. 

De overige feiten en cijfers op een rij.
Het afgelopen periode:

 1. Heeft het bestuur elf maal vergaderd.
 2. Is er zeven maal regulier overleg geweest met de gemeente in de persoon van de wethouder Economische Zaken mevrouw Miriam van Meerten en/of met de beleidsmedewerker EZ (mevrouw  Gulay van Bijlveld).
 3. Heeft de voorzitter zes maal deel genomen aan de vergadering van de vereniging Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek waarvan alle voorzitters van de grote ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek, dus ook de OVGM, in het bestuur zitten.
 4. Hebben afgevaardigden van het OVGM bestuur deelgenomen aan het straatmanagersoverleg.
 5. Heeft de voorzitter van de OVGM vier maal gestructureerd overleg met de Evenementen coördinator en de Dorpsmanager gehad.
 6. Hebben de voorzitter en/of de heer Rob Nieuwenhuis zes maal deelgenomen aan het  Centrummanagement overleg.
 7. Heeft de heer Rob Nieuwenhuis namens de OVGM zitting in het bestuur van Pro Bussum.
 8. Heeft de OVGM nagenoeg alle grote partijen van Gooise Meren verschillende malen bezocht tijdens hun fractieberaad. Dit ten allen tijden om de standpunten van de OVGM en het ondernemers belang over het voetlicht te brengen.
 9. Heeft er drie keer overleg plaatsgevonden tussen de Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) , Pro Bussum en de OVGM. Doelstelling is het verbeteren en vereenvoudigen van het proces.
 10. Heeft de voorzitter zitting in het Sociaal Economisch Platform en heeft hiervan vier overleggen dan wel vergaderingen bijgewoond.
 11. Hebben de voorzitter dan wel een andere bestuursvertegenwoordiger vier maal ingesproken tijdens Het Gesprek, het inspraak moment bij gemeente.
 12. Heeft het bestuur in 2017 twee enquêtes gehouden. Eén betreffende de Regelluwe zone’s en één onder de titel “Wat is goed en wat kan er beter” – een tevredenheidsonderzoek aangaande o.a. de stichting Pro Bussum. Uitslagen van beide enquêtes zijn in te lezen op de website van de OVGM en zijn verzonden door middel van nieuwsbrieven. Het bestuur zal regelmatige gebruik blijven maken van dit instrument.
 13. Heeft het bestuur in 2017 29 nieuwsbrieven uit doen gaan. Deze worden verstuurd naar alle leden én mensen die aan hebben gegeven de nieuwsbrieven per e-mail te willen ontvangen, maar geen lid zijn (een bestand van ongeveer 1000 e-mail adressen). Daarnaast zijn de nieuwsbrieven altijd online in te lezen via onze website.

De plannen voor het komende jaar, 2018.
Netwerkevents:
De komende 7 events staan inmiddels op de planning:

 • 26 maart: Gooise Bedrijvendag, t Spant, Bussum
 • 10 april: ALV + workshop Succesvol Communiceren, Graaf Floris V, Muiden
  31 mei: netwerkevent in Naarden (hoe en wat is bekend maar nog een verrassing)
 • juni: Hippe Haring Party?
 • 14 juli: netwerkmiddag en avond met BBQ, jachthaven Naarden – partners en kinderen zijn welkom. Naast netwerken zal hier voorzien worden in een actieve activiteit – welke is nog even een verrassing.
 • september: lezing en netwerkborrel – bij voorkeur in Muiderberg (Zeemeeuw?)
 • 3 november: OVGM meets MPM in de Sociëteit van de Koninklijke Jachthaven te Muiden
 • december: oudejaarsborrel

Belangenbehartiging:

 • 2018 zal in het teken staan van de gehouden Gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe college van B&W. De OVGM lobbyt inmiddels zeer actief bij de fractievoorzitters en heeft een schrijven klaarliggen voor de toekomstige formateur. Verder zal er in de eerste maanden veel tijd gaan zitten in kennismaken met de nieuwe wethouders en het wederom opbouwen van een goede werkrelatie.
 • De OVGM is achter de schermen vanaf begin 2018 drukdoende om het systeem van Ondernemersfonds van Bussum te optimaliseren en het Ondernemersfonds van Muiden wederom van financiering te voorzien. Onder ander wordt onderzocht of een Stadsfonds voor heel Gooise Meren mogelijk een goed alternatief is.  Er hebben twee inhoudelijk goede bijeenkomsten plaatsgevonden met alle ondernemersvertegenwoordigers van heel Gooise Meren, plus de besturen van de Ondernemersfondsen uit Bussum en Muiden en de gemeente. De conclusie daarvan is dat alle partijen de optie graag verder willen onderzoeken. Dit onderzoek zal dan wel gedaan worden door een externe – onafhankelijke – deskundige. Op dit moment zijn de offertes aangevraagd. Deze externe deskundige zal het proces verder oppakken en begeleiden. Ook de broodnodige communicatie naar de diverse achterbannen zal dan direct plaats vinden.
  Streven is eind 2018 duidelijk te hebben waar we heen gaan met de ondernemersfondsen dan wel het stadsfonds.
 • De herinrichting van de Vlietlaan wordt op de voet gevolgd.
 • Het bestuur van OVGM zal zich verder gaan verdiepen in het dossier Scapino – Nieuwe Brink. Hiertoe heeft eind 2017 reeds een gesprek plaats gevonden met Ahold Vastgoed.
 • Voor de kern Bussum geldt dat het bestuur van de OVGM de eerste helft van 2018 wil komen met een gefundeerd rapport waar wij als ondernemers willen staan over 3 tot 4 jaar met het centrum van Bussum.
 • Voor de kern Muiden geldt dat het bestuur van de OVGM samen met Muiden Boeit een stevige gesprekspartner wil en moet zijn daar waar het gaat over de ontwikkeling van de Vesting Muiden en de ondernemers aldaar. Onderwerpen als een Binnen Haven dan wel de Buiten Haven staan op de agenda. Ook de ontwikkeling van de Krijgsman in relatie tot de Vesting Muiden is een terugkerend agendapunt.
 • Verkeer en parkeren zijn immer terugkerende onderwerpen van discussie en lobby.
 • De OVGM zal erop toezien dat de aanbevelingen gedaan in ons rapport ‘Regelluwe zone’s in Gooise Meren’ ook daadwerkelijk door het nieuwe college worden opgepakt. Met name de vermindering van de regeldruk zullen wij steeds bespreken.
 • De OVGM zal zijn uiterste best doen om politiek en gemeente te vragen vooral te handelen en doen. Er is de afgelopen twee jaar, noodgedwongen, erg veel gepraat en er zijn erg plannen gemaakt. Er is echter weinig tot niets gedaan. Het is tijd om te gaan doen!

Brigitta Boonacker,
voorzitter.

Jaarverslag 2017