Zomernieuwsbrief OVGM

Zomernieuwsbrief OVGM

Met pijn in het hart heeft het bestuur van de OVGM het evenement Roeiend Ondernemen (14 juli a.s), in verband met te weinig aanmeldingen, moeten laten vervallen. Hoewel het evenement door iedereen enthousiast werd ontvangen en nagenoeg iedereen het een ontzettend leuk en goed plan vond, zijn er maar 4 aanmeldingen binnengekomen. Alle benodigde man- en vrouwkracht en alle te maken (en gemaakte) kosten zijn niet te verantwoorden voor 4 aanmeldingen. We houden het evenement wel in ons achterhoofd, wie weet op een ander moment. Samenwerken blijft voor iedereen enorm belangrijk.

Het afgelopen half jaar heeft het bestuur niet stilgezeten. De volgende zaken zijn de revue gepasseerd:

  • Muiden Boeit, de ondernemersvereniging van Muiden, heet gewoon weer Muidense Ondernemers Raad (MOR).
  • De MOR heeft ook een nieuwe voorzitter: Peter Stricker. Peter heeft namens de MOR samen met Tom van Nouhuys ook zitting in het bestuur van de OVGM.
  • Er is uitgebreid gesproken en kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Economische Zaken (EZ) Alexander Luijten.
  • Reguliere overlegvormen als het Centrum Managementoverleg en het Federatieoverleg hebben hun doorgang.
  • We organiseerden de ‘Fiets naar je werk’ ondernemersborrel bij SIEM in Naarden.
  • De Algemene Leden Vergadering en daarna de workshop Succesvol Communiceren.
  • Waren aanwezig bij het straatmanagersoverleg.

Stadsfonds

En dan nieuws over een project waar we tot nu toe publiekelijk nog niets over gezegd hebben, maar wel veel tijd en vooral energie is gaan zitten. Op initiatief van de OVGM wordt door alle ondernemersvertegenwoordigers van Gooise Meren gekeken of één ondernemers- dan wel stadsfonds voor Gooise Meren een verstandige en goede stap is. Dit vraagt uitleg. Deze gaan wij u door middel van deze nieuwsbrief geven.

In Bussum functioneert nu ongeveer 6 jaar een Ondernemersfonds – Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB). In Muiden en Muiderberg functioneert ook al een aantal jaren een ondernemersfonds: Ontwikkelingsfonds Muiden (OFM).

Een ondernemersfonds is niet meer dan een spreekwoordelijke pot met geld waar alle ondernemers uit een gemeente geld in stoppen en met dit geld gezamenlijke projecten en activiteiten kunnen financieren. De projecten en activiteiten moeten altijd voor en door ondernemers worden georganiseerd en zij moeten altijd het belang van meerdere ondernemers, een straat dan wel een gebied dienen. Een ondernemersfonds voorkomt zgn. freeriders, mensen die niet meebetalen – maar wel meeprofiteren van alle ontwikkelde activiteiten, acties en projecten.

Het ondernemersfonds in Bussum wordt gevuld door middel van de Reclamebelastinggelden. Het ondernemersfonds in Muiden/Muiderberg werd gevuld vanuit een OZB opslag.

De stand van zaken medio 2017:

Het ondernemersfonds in Bussum, en het systeem erom, heen functioneert goed maar verdient een vernieuwing, een 2.0 versie zo u wilt. Een fonds dat weer bestand is tegen de toekomst, de komende 6 jaar. Het ondernemersfonds in Muiden/Muiderberg heeft geen funding meer. Met de fusie was het niet meer mogelijk om gelden via de OZB opslag te innen. De financiële bodem van het ondernemersfonds is in zicht.

In Naarden Vesting worden activiteiten betaald door de ondernemersvereniging (OVNV) gecombineerd met subsidies vanuit de gemeente. De overige ondernemers in Naarden regelen zaken onderling zelf (gaan met de pet rond). De subsidiestromen van de gemeente richting de Vesting kunnen niet standhouden. Gelijke monniken gelijke kappen: het kan niet zo zijn dat in de ene kern de gemeente zaken betaald, daar waar in de andere kern de ondernemers dit moeten betalen.

De OVGM is van mening dat het zorgen voor ‘reuring’ in een kern en/of centrum van een kern in Gooise Meren niet geheel financieel op het conto van de ondernemers geschreven kan worden – wat nu wel gebeurd in vooral Bussum.

Onderzoek

Bovenstaande punten hebben het bestuur van de OVGM doen besluiten in januari van dit jaar vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen en groepen bij elkaar te vragen in een vergadering. Daar is het idee om te onderzoeken of een ondernemers- dan wel stadsfonds voor heel Gooise Meren een optie is. Alle partijen zijn met deze vraag weer naar hun bestuur/achterban huiswaarts gekeerd om daar een en ander te bespreken. Medio februari kwamen wij weer bij elkaar. Hoewel héél kritisch kan wel gezegd worden dat alle partijen graag het idee verder willen onderzoeken en dat onderzoek door een onafhankelijke partij willen laten doen. Een stuurgroep met afgevaardigden uit alle vertegenwoordigende partijen werd gevormd. Drie offertes van verschillende bureaus met verstand van zaken zijn opgevraagd. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan Vosjan Management uit Hilversum. De opdracht omvat, heel kort, de volgende zaken: verder onderzoek naar draagvlak voor een stadsfonds voor heel Gooise Meren, welke wijze van financiering zou daar aan ten grondslag moeten liggen (Reclamebelasting, BIZ of OZB opslag). Als alle partijen hier het over eens kunnen worden en een stadsfonds voor heel Gooise Meren gewenst is zal ook de totstandkoming van dit stadsfonds door Vosjan Management begeleid worden.

De situatie op dit moment is dat wij in een afrondende fase verkeren om de financiering van dit project rond te krijgen. Zodra de financiering rond is zal Vosjan Management zo snel als mogelijk starten. Uiteraard gaat u over dit alles van ons nog veel horen.

Het bestuur van OVGM hoopt van harte dat een stadsfonds voor heel Gooise Meren van de grond komt. Zij ziet hier alleen maar voordelen in. Goed is om te weten dat de voormalige – r en de huidige wethouder EZ volkomen achter onze ideeën staan. Zij hopen beiden van harte dat een stadsfonds voor heel Gooise Meren van de grond komt.

Netwerkdiner

Op 20 september bent u van harte welkom bij onze volgende event, hopelijk bij de Zeemeeuw in Muiderberg. De bijeenkomst zal in teken staan van Profit First. Uw collega ondernemer en mede OVGM lid Barbro van Ham zal hier een zeer interessante avond over verzorgen. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zet 20 september in ieder geval vast in de agenda.

Rest ons u allen nog een hele fijne zomer te wensen. Geniet van uw vakantie of, als u niet op vakantie gaat, heb het goed en werk ze!

Vriendelijke groet,
Brigitta Boonacker
Voorzitter

Zomernieuwsbrief OVGM
Tags: