Algemeen jaarverslag 2018 OVGM

Algemeen jaarverslag 2018 Ondernemersvereniging Gooise Meren

Voor u ligt het jaarverslag van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM). Het secretarieel verslag beslaat de periode van januari 2018 tot en met december 2018. Het financieel jaarverslag beslaat dezelfde periode.

Het bestuur van de OVGM heeft het afgelopen  periode bestaan uit de voorzitter mevr. Brigitta Boonacker, de penningmeester dhr. Reijer Hekelaar – geassisteerd door Nick Jagers, voor de communicatie mevr. Christa Bastiaan, namens de Muidense Ondernemers Raad dhr. Peter Stricker, ondersteund door Tom van Nouhuys, en algemeen bestuurslid dhr. Theo Kort. De vacature van secretaris is vacant.
Ook deze periode is het bestuur weer uitermate goed ondersteund en vertegenwoordigd door onze adviseur dhr. Rob Nieuwenhuis. Daarnaast is het bestuur secretarieel ondersteund door het bureau SBB. 

Een korte terugblik

Het bestuur stelde zichzelf eind 2016 drie doelen. Langs deze meetlat leggen wij ook nu de resultaten. De gestelde doelen zijn:

 1. De ondernemersvereniging zal meer leden moeten genereren.
 2. De ondernemersvereniging zal naast de belangenbehartiging zich (nog) meer moeten richten op het organiseren voor netwerkbijeenkomsten.
 3. Het bestuur zal versterkt moeten worden met bestuursleden en/of adviseurs die ook actief taken op zich nemen. Het is voor het huidige bestuur niet mogelijk de verdeling van de taken die er nu liggen en er in de toekomst bij komen naar behoren uit te blijven voeren.

Doelstelling 1 : Toename van het ledenaantal

Het aantal leden van de OVGM is ten opzichte van vorig jaar stabiel enigszins afgenomen. Dachten wij in 2017 het ledenbestand goed opgeschoond te hebben, echter met het verzenden van de contributie facturen bleken er wederom vele ‘leden’ niet meer te betalen maar vooral ook niet meer te bereiken te zijn om toch aan de lidmaatschapsverplichtingen te kunnen voldoen.  Deze ‘spookleden’ zijn inmiddels afgevoerd uit de ledenadministratie. Het ledenaantal is nu blijven steken op ruim 200.
De doelstelling om (nog) meer leden te generen zal derhalve onverminderd blijven bestaan en is ook actueler dan ooit, zoals o.a. uit het financieel jaarverslag blijkt.

Doelstelling 2: organiseren van netwerkbijeenkomsten

De OVGM probeert bij haar netwerkbijeenkomsten:

 • Alle kernen van de gemeente Gooise Meren aan te doen.
 • Rekening te houden met alle typen ondernemers uit alle sectoren.
 • Aan iedere netwerkbijeenkomst iets toe te voegen qua activiteit. Dit kan letterlijk iets actiefs zijn , maar ook informatief en onderhoudend.
  Daarnaast organiseren wij met regelmaat activiteiten waarbij ook partners en soms ook kinderen welkom zijn. Ondernemen doe je samen, niet alleen met je collega’s maar doorgaans ook met je gezin.

De OVGM organiseerde in 2018 zeven (netwerk)bijeenkomsten.

 • Op 10 april 2018 hielden wij onze ALV, met daaraan gekoppeld de Workshop “8 gouden communicatieregels” door Gijs Weenink bij Graaf Floris in Muiden
 • 31 mei 2018: Fiets naar je netwerkborrel bij SIEM in Naarden
 • 14 juni 2018 participeerden wij mee bij de Hippe Haring Party een groot Goois Ondernemers Event bij de RIVA Lounge in Huizen
 • 14 juli 2018 – Roeiend Ondernemen – helaas moesten wij dit event afzeggen wegens een te kort aan deelnemers.
 • 20 september 2018: Profit First bij de Zeemeeuw in Muiderberg
 • 4 november 2018: OVGM meets MPM bij de Koninklijke in Muiden
 • 12 december 2018: Oudejaarsborrel bij Bussum op IJS.

Helaas hebben moeten wij constateren dat er steeds minder ondernemers zich aanmelden voor en komen naar de netwerkbijeenkomsten.

Om inzicht te krijgen in het waarom heeft het bestuur daarom eind 2018 een digitale enquête uit doen gaan onder alle leden en een aparte enquête onder niet leden.
Enkele conclusies uit deze enquête zijn:

 • Er zijn erg veel netwerkborrels om uit te kiezen.
 • De donderdag of woensdag is vaak gelijk met een ander event of qua werk erg onhandig.
 • De niet leden waren niet op de hoogte van het bestaan van de OVGM.
 • De leden die reageerden gaven aan de bijeenkomsten waar zij geweest waren zeer geslaagd waren, maar zij niet altijd tijd hebben om te komen.
 • Inhoudelijke verdiepingsonderwerpen worden gewaardeerd.

Doelstelling 3: Versterking van het aantal bestuursleden..

Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar vertegenwoordigers uit de kernen Muiderberg en Naarden, met name de gebieden buiten de Vesting.
T.a.v. Naarden merken wij op dat er een zeer goede en prettige samenwerking is met collega ondernemersvereniging Fin Gooise Meren. Er vindt zeer frequent overleg plaats tussen de voorzitters van beide verenigingen.

Eind 2018 heeft het bestuur secretarieel ondersteuningsbureau SBB aangegeven niet langer gebruik te gaan maken van hun diensten. Het bestuur is SBB zeer erkentelijk voor alle verrichtte werkzaamheden welke zij in de afgelopen jaren voor ons verricht hebben. Echter is het voor de OVGM financieel niet meer te verantwoorden om de kosten van deze secretariële ondersteuning uit te besteden.
Het afscheid van SBB is ondervangen doordat Christa Bastiaan vanaf 2019 officieel de secretaris van de OVGM is. Ook heeft de OVGM inmiddels een eigen postbus en een eigen telefoonnummer. De secretaris krijgt een vergoeding voor de te verrichte werkzaamheden, aangezien deze werkzaamheden boven dat wat van een vrijwilliger verwacht mag worden uitstijgen.

Hierdoor is het bestuur niet meer op zoek naar een secretaris maar naar een bestuurslid welke samen met de andere bestuursleden de communicatie en de evenementen organisatie onder zijn of haar hoede neemt.

Terugkijkend naar de gestelde doelen is het bestuur van de OVGM van mening dat het roer om moet, willen wij een gezonde goed functionerende Ondernemersvereniging blijven. Om dit te kunnen realiseren heeft het bestuur de volgende plannen en doelstellingen voor 2019 geformuleerd.

De plannen voor het komende jaar, 2019.

Samen succesvol ondernemen

Het bestuur heeft besloten om af te stappen van de organisatie van niet regelmatige netwerkborrels. Er zijn genoeg van dit soort events en het ontbreken van de regelmaat maakt het volgens het bestuur lastig voor leden en niet leden om deelname in te plannen en prioriteit te geven. Ook de dagkeuze (donderdag) is niet handig.
Het bestuur heeft besloten ieder tweede dinsdag van de maand Samen Succesvol te Ondernemen op vaste locaties in de gemeente te organiseren.
Vooraf vergadert het bestuur, waarna vanaf 17.00 – 19.30 uur iedereen Samen Succesvol kan Ondernemen.

Tijdens Samen Succesvol Ondernemen vertelt het bestuur uiterst kort waar zij de afgelopen maand mee bezig is geweest, krijgt iedere keer een lid de kans zichzelf te presenteren, een goed verhaal te doen en/of een workshop te geven. Vooraf wordt niet bekend wat de presentatie zal zijn onder het motto “laat je verrassen door je collega ondernemer”.  Niet leden mogen ook een presentatie geven, maar zullen daarvoor een vergoeding moeten betalen aan de vereniging.
Tijdens Samen Succesvol Ondernemen is het bestuur altijd bereikbaar voor vragen en goede suggesties en ideeën.
Leden krijgen drie consumpties van de vereniging, niet leden één.
De planning van Samen Succesvol Ondernemen staat op de website van de OVGM en zal via nieuwsbrieven en social media iedere keer tijdig bekend worden gemaakt.

In het kader Samen Succesvol Ondernemen heeft het bestuur opdracht gegeven voor het vervaardigen van een Digitale Goodiebag uitsluitend voor leden. In deze digitale goodiebag kunnen leden met voordeel (korting) gebruik maken van elkaar producten en diensten. Op deze manier wil het bestuur het onderlinge ondernemersnetwerk vergroten. Tijdens de ALV zal een presentatie gegeven worden over de Digitale Goodiebag.

Belangenbehartiging:

 • Sinds begin 2018 is de OVGM drukdoende om het systeem van Ondernemersfond van Bussum te optimaliseren en het Ondernemersfonds van Muiden wederom van financiering te voorzien.
  Onder ander wordt onderzocht of een Stadsfonds voor heel Gooise Meren mogelijk een goed alternatief is. Na een langslepend proces om financiering tot stand te brengen is het gelukt om bij de provincie een subsidie te verkrijgen en bij de gemeente een financiële bijdrage. Dit betekent dat vanaf deze maand bureau Vosjan Management start met het onderzoek. Hierover tijdens de ALV meer informatie en uitleg.
 • Tot grote ontsteltenis van de OVGM is de herinrichting van de Vlietlaan uitgesteld. Bij de gemeente is erop aangedrongen dan een ander project ter hand te nemen, bijvoorbeeld de Veerstraat. Sowieso wordt de nieuwe raad en het nieuwe college bij iedere gelegenheid aangemaand vooral tot daden en actie over te gaan. Als alle op de plank liggende plannen en afspraken nu eerst eens worden uitgevoerd – zijn wij meer dan tevreden. Nieuwe plannen komen daarna vanzelf wel.
 • Het dossier Scapino – Nieuwe Brink: het coalitie akkoord is hier duidelijk over: in principe geen supermarkt op dit terrein. Het bestuur kan hier van alles van vinden maar is van mening dat het coalitie akkoord leidend is. Het bestuur zal in dit lopende proces het belang van alle ondernemers en het centrum van Bussum volgen, niet het belang van één individuele ondernemer. Vooralsnog worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd en zullen wij anticiperen en reageren wanneer nodig of gevraagd.
 • Voor de kern Muiden geldt dat het bestuur van de OVGM samen met de Muidense Ondernemers Raad (MOR) een stevige gesprekspartner wil en moet zijn daar waar het gaat over de ontwikkeling van de Vesting Muiden en de ondernemers aldaar. Onderwerpen als en Binnen Haven dan wel de Buiten Haven staan op de agenda. Ook de ontwikkeling van de Krijgsman in relatie tot de Vesting Muiden is een terugkerend agenda- en aandachtspunt.
 • Verkeer en parkeren zijn immer terugkerende onderwerpen van discussie en lobby.

De overige feiten en cijfers op een rij.

Het afgelopen periode heeft:

 1. Het bestuur elf maal vergaderd.
 2. Er is veel onderling overleg geweest tussen bestuur en de beleidsfunctionaris economie van de gemeente. Helaas heeft er (te) weinig structureel overleg met de nieuwe wethouder plaatsgevonden, slechts één maal . Op dit moment worden deze structurele overleggen weer ingepland.
 3. De voorzitter heeft zes maal deel genomen aan de vergadering van de vereniging Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek waarvan alle voorzitters van de grote ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek, dus ook de OVGM, in het bestuur zitten.
 4. Afgevaardigde van de OVGM bestuur hebben deelgenomen aan het straatmanagersoverleg.
 5. De voorzitter en/of dhr. Rob Nieuwenhuis hebben zes maal deelgenomen aan het  Centrummanagement overleg.
 6. Rob Nieuwenhuis heeft namens de OVGM zitting in het bestuur van Pro Bussum.
 7. De voorzitter heeft zitting in het Sociaal Economisch Platform.
 8. Het bestuur heeft in 2018 één enquêtes gehouden met daarin de vragen aan de leden tav het functioneren van de vereniging. Uitkomsten zijn verwerkt in de plannen voor 2019
 9. Er zijn 12 inhoudelijke nieuwsbrieven verzonden. De nieuwsbrieven zijn altijd in te lezen via de website en via de social media kanalen van de OVGM.

Brigitta Boonacker,
voorzitter.

Algemeen jaarverslag 2018 OVGM