Ondernemersfonds

In de gemeenten Bussum en Muiden heeft men een ondernemersfonds. In de gemeente Naarden niet. Met de fusie van de gemeente Gooise Meren zal hier eenduidige regelgeving over moeten ontstaan.

Hoe werkt een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds beheert geld wat door een gemeente via een voor alle ondernemers verplichte gemeentelijke belastingheffing of een andersoortige financiering wordt geïnd. Alle ondernemers betalen mee. Freeriderschap is op deze manier uitgesloten.
Met de gelden uit dit ondernemersfonds worden activiteiten voor en door ondernemers georganiseerd welke de ondernemers in het betreffende (postcode)gebied ten goede komen.

Bussum
In Bussum is op initiatief van de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV), de voorloper van de OVGM,  in samenspraak met de gemeente een ondernemersfonds in het leven geroepen. De Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) beheert deze gelden en is toezichthouder op de besteding van de gelden welke als trekkingsrechtgelden aan de ondernemers worden uitgekeerd.
Via de reclamebelasting betalen alle ondernemers een basisbedrag. De ondernemers in het centrum en de aanloopstraten van Bussum betalen een vele malen hoger bedrag. Wat de hoogte van de reclamebelasting is en in welke gebieden wat geheven wordt is vastgelegd in de gemeentelijke verordening.
Na de inning van de reclamebelasting en na aftrek van de inningskosten maakt de gemeente de gelden over naar het ondernemersfonds, het SOB. Het SOB keert deze gelden aan de ondernemers uit als trekkingsrechtgelden.
De ondernemers van het centrum en de aanloopstraten van Bussum kunnen aanspraak maken op deze trekkingsrechtgelden. De trekkingsrechtgelden kunnen alleen besteed worden aan activiteiten en initiatieven welke voor en door de ondernemers worden georganiseerd en welke het belang van de ondernemers als groep dienen.

Hangingbaskets_Bussum

De ondernemers van het centrum en de aanloopstraten worden door zgn. straatmanagers vertegenwoordigd in het straatmanagersoverleg. Straatmanagers zijn collega ondernemers die hun gebied of straat vertegenwoordigen. Een overzicht van de straatmanagers treft u hier aan. In het straatmanagersoverleg worden de ideeën uit de verschillende straten en gebieden op elkaar afgestemd en/of uitgewerkt. Het straatmanagersoverleg wordt voorgezeten door de Evenementen Coördinator, Ellen Hazenberg.  Tevens ondersteunt de Evenementen Coördinator de ondernemers en straatmanagers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten.

Het straatmanagersoverleg is voor de OVGM de manier om de mening en opinie van de winkeliers te peilen. Desgewenst worden er voor de winkeliers thema avonden georganiseerd.

De Evenementen Coördinator is in dienst van de Stichting Pro Bussum. De Stichting Pro Bussum is o.a. het uitvoerend orgaan daar waar het de besteding van de trekkingsrechtgelden betreft. Naast de Evenementen Coördinator is ook de Dorpsmanager, Ellen van Vossen,  in dienst van de Stichting Pro Bussum.  De Dorpsmanager heeft een meer beleidsmatige functie. Op dit moment is de hoofdtaak van de Dorpsmanager de bestrijding van de leegstand in het centrum van Bussum. De Evenementen Coördinator en de Dorpsmanager worden beiden deels betaald vanuit de trekkingsrechtgelden en deels door de gemeente.

Alle taken en afspraken rondom dit systeem zijn vastgelegd in diverse convenanten welke door alle betrokken partijen zijn ondertekend.

Wat is de rol van de OVGM?
Een bestuursvertegenwoordiger van de OVGM heeft zitting in het bestuur van Pro Bussum.  De OVGM ziet, vanaf de zijlijn, erop toe dat alle partijen zich naar behoren kwijten van hun in de convenanten afgesproken taken en dat de door de ondernemers opgebrachte gelden ook daadwerkelijk de ondernemers ten goede komen.
Ten aanzien van het ondernemersfonds en de reclamebelasting is formeel de SOB toezichthouder.  De OVGM volgt te allen tijden alle processen en activiteiten kritisch.

Muiden
In Muiden is ook een ondernemersfonds. Dit wordt gevuld vanuit een heffing via de WOZ.
De MuiderTafel is de organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van activiteiten welke gefinancierd worden vanuit dit ondernemersfonds.

Het ondernemersfonds in Gooise Meren
Zowel de ondernemers uit Bussum als Muiden willen hun ondernemersfonds behouden. Echter is het niet mogelijk om de verschillende vormen naast elkaar te laten bestaan. In Naarden is geen ondernemersfonds. Voor dit moment betekent dit dat de OVGM samen met de SOB, de MuiderTafel, de FIN en OVNV uit Naarden gaan onderzoeken hoe een ondernemersfonds voor Gooise Meren er uit moet zien, onder welke voorwaarden, via welk inningssysteem, en voor welke gebieden. De OVGM is samen met de SOB de voortrekker in dit geheel. De bedoeling is medio eind 2017 met een voorstel te komen richting de gemeente. De OVGM en de leden van de diverse ondernemersverenigingen zullen hun leden tijdig horen en meenemen in dit proces.

Straatmanagers Gemeente Bussum (februari 2016)
Evenementen Coordinator Ellen Hazenberg: ellenhazenberg@probussum.nl
Dorpsmanager Ellen van Vossen: dorpsmanager@probussum.nl