Belangenbehartiging

Detailhandel

De OVGM heeft haar sporen qua belangenbehartiging voor de winkeliers wel verdiend.
Er is een regelmatig terugkerend bestuurlijk overleg met de wethouder Economische Zaken en er is een ambtelijk overleg met de beleidsmedewerkers.

Zondagopenstelling_Bussum

De OVGM verdedigt de standpunten van de ondernemers  in de politiek. Zij lobbyt desgewenst bij de partijen om haar standpunten onder de aandacht te brengen en fracties ervan te overtuigen de stem van de ondernemers te honoreren en mee te nemen in hun besluitvorming. De OVGM is de partij die voor de ondernemers inspreekt in commissie- en raadsvergaderingen om ook hier de standpunten van de ondernemers onder de aandacht te brengen en zo nodig de politiek te beïnvloeden ten faveure van de ondernemers. De afgelopen jaren zijn de zondagsopenstelling en het verkeerscirculatieplan daar goede voorbeelden van. In de nabije toekomst staan naast het ondernemersfonds o.a. parkeren en verkeer hoog op de agenda.
In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft een bestuursadviseur van de OVGM zitting.
In het bestuur van de OVGM zitten op dit moment twee (oud) winkeliers.


Horeca

De OVGM is de partij die voor de horeca ondernemers inspreekt in commissie- en raadsvergaderingen

De OVGM heeft een horeca commissie. Op dit moment heeft die haar wortels in Bussum liggen. Alle typen horeca zijn vertegenwoordigd in deze commissie. De commissie heeft goede samenwerkingscontacten met Horeca Nederland.
Contactpersoon is Dave Wiegert.

Le Soigne

In de toekomst wordt deze commissie gedifferentieerd per kern (Bussum, Naarden, Muiden).

In 2016 moeten de drie afzonderlijke horeca verordeningen van Bussum, Naarden en Muiden geharmoniseerd worden naar één verordening voor de gehele gemeente Gooise Meren. De horeca commissie van de OVGM is de partij om de belangen van de horeca ondernemers in Gooise Meren te behartigen en deze belangen bij de politiek onder de aandacht te brengen. Zij lobbyt desgewenst bij de partijen om zo de fracties ervan te overtuigen de stem van de ondernemers te

Muiden

honoreren. De OVGM is de partij die voor de horeca ondernemers inspreekt in commissie- en raadsvergaderingen om ook hier het standpunt van de ondernemers onder de aandacht te brengen en zo nodig de politiek te beïnvloeden ten faveure van de ondernemers.


MKB en ZZP

Op het netwerk event “Succesvol samen Ondernemen” krijgen leden de gelegenheid zichzelf voor te stellen en uiteraard kan er onder het genot van een drankje prettig en gezellig met elkaar gesproken worden.

De gemiddelde MKB-er en ZZP-er heeft op zich weinig met de gemeente van doen. Wel hebben zij een groot belang in het netwerk binnen een gemeente. Met de fusie van Gooise Meren is dit netwerk groter geworden. Reden temeer om een platform te bieden waar deze groep ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.

Ledenvergadering

Daarom organiseert de OVGM iedere 2 maanden een ledenvergadering. Op deze bijeenkomst hebben leden en bestuur de gelegenheid vragen en ideeën met elkaar te bespreken. De wethouder EZ zal zoveel mogelijk aanwezig zijn om dat wat speelt in de politiek voor ondernemers toe te lichten en uiteraard is er ruimschoots tijd en ruimte om vragen aan de wethouder te stellen. (Nieuwe) Leden krijgen de gelegenheid zichzelf voor te stellen en uiteraard kan er onder het genot van een drankje prettig en gezellig met elkaar gesproken worden. De locaties van deze bijeenkomsten zullen rouleren door de gemeente.

Thema avonden

Naast deze bijeenkomsten streeft het bestuur van de OVGM er naar minimaal drie thema avonden per jaar te organiseren. Dit kan variëren van een gezellig samenzijn tot een informatieve avond over een specifiek onderwerp.


Ondernemersfonds

In de gemeenten Bussum en Muiden heeft men een ondernemersfonds. In de gemeente Naarden niet. Met de fusie van de gemeente Gooise Meren zal hier eenduidige regelgeving over moeten ontstaan.

Hoe werkt een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds beheert geld wat door een gemeente via een voor alle ondernemers verplichte gemeentelijke belastingheffing of een andersoortige financiering wordt geïnd. Alle ondernemers betalen mee. Freeriderschap is op deze manier uitgesloten.
Met de gelden uit dit ondernemersfonds worden activiteiten voor en door ondernemers georganiseerd welke de ondernemers in het betreffende (postcode)gebied ten goede komen.

Bussum
In Bussum is op initiatief van de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV), de voorloper van de OVGM,  in samenspraak met de gemeente een ondernemersfonds in het leven geroepen. De Stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) beheert deze gelden en is toezichthouder op de besteding van de gelden welke als trekkingsrechtgelden aan de ondernemers worden uitgekeerd.
Via de reclamebelasting betalen alle ondernemers een basisbedrag. De ondernemers in het centrum en de aanloopstraten van Bussum betalen een vele malen hoger bedrag. Wat de hoogte van de reclamebelasting is en in welke gebieden wat geheven wordt is vastgelegd in de gemeentelijke verordening.
Na de inning van de reclamebelasting en na aftrek van de inningskosten maakt de gemeente de gelden over naar het ondernemersfonds, het SOB. Het SOB keert deze gelden aan de ondernemers uit als trekkingsrechtgelden.
De ondernemers van het centrum en de aanloopstraten van Bussum kunnen aanspraak maken op deze trekkingsrechtgelden. De trekkingsrechtgelden kunnen alleen besteed worden aan activiteiten en initiatieven welke voor en door de ondernemers worden georganiseerd en welke het belang van de ondernemers als groep dienen.

Hangingbaskets_Bussum

De ondernemers van het centrum en de aanloopstraten worden door zgn. straatmanagers vertegenwoordigd in het straatmanagersoverleg. Straatmanagers zijn collega ondernemers die hun gebied of straat vertegenwoordigen. Een overzicht van de straatmanagers treft u hier aan. In het straatmanagersoverleg worden de ideeën uit de verschillende straten en gebieden op elkaar afgestemd en/of uitgewerkt. Het straatmanagersoverleg wordt voorgezeten door de Evenementen Coördinator, Ellen Hazenberg.  Tevens ondersteunt de Evenementen Coördinator de ondernemers en straatmanagers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten.

Het straatmanagersoverleg is voor de OVGM de manier om de mening en opinie van de winkeliers te peilen. Desgewenst worden er voor de winkeliers thema avonden georganiseerd.

De Evenementen Coördinator was in dienst van de Stichting Pro Bussum. De Stichting Pro Bussum is half 2020 opgeheven. Er is een tijdelijke tussenoplossing gevonden waarbij de Evenementen Coördinator wordt aangestuurd door de OVGM samen met enkele ondernemers.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het oprichten van een marketing organisatie voor heel Gooise Meren. Deze zal o.a. sturing gaan geven aan de evenementen coördinator.

Wat is de rol van de OVGM?
De OVGM ziet, vanaf de zijlijn, erop toe dat alle partijen zich naar behoren kwijten van hun in de convenanten afgesproken taken en dat de door de ondernemers opgebrachte gelden ook daadwerkelijk de ondernemers ten goede komen.
Ten aanzien van het ondernemersfonds en de reclamebelasting is formeel de SOB toezichthouder.  De OVGM volgt te allen tijden alle processen en activiteiten kritisch.

Muiden
In Muiden is ook een ondernemersfonds. Dit wordt gevuld vanuit een heffing via de WOZ.
De MuiderTafel is de organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van activiteiten welke gefinancierd worden vanuit dit ondernemersfonds.

Het ondernemersfonds in Gooise Meren
Zowel de ondernemers uit Bussum als Muiden willen hun ondernemersfonds behouden. Echter is het niet mogelijk om de verschillende vormen naast elkaar te laten bestaan. In Naarden is geen ondernemersfonds. Voor dit moment betekent dit dat de OVGM samen met de SOB, de MuiderTafel, de FIN en OVNV uit Naarden gaan onderzoeken hoe een ondernemersfonds voor Gooise Meren er uit moet zien, onder welke voorwaarden, via welk inningssysteem, en voor welke gebieden. De OVGM is samen met de SOB de voortrekker in dit geheel. De bedoeling is medio eind 2017 met een voorstel te komen richting de gemeente. De OVGM en de leden van de diverse ondernemersverenigingen zullen hun leden tijdig horen en meenemen in dit proces.

Straatmanagers Gemeente Bussum (februari 2016)
Evenementen Coordinator Ellen Hazenberg: ellenhazenberg@probussum.nl


Regio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de OVGM heeft zitting in het Federatie overleg.
In dit overleg hebben de voorzitters van de ondernemersverenigingen uit de regio Gooi en Vechtstreek zitting. Dit zijn de voorzitters van:
Ondernemers Vereniging Gooise Meren
FIN bedrijvenvereniging Gooise Meren
IVW Weesp
Ondernemend Wijde Meren
BV Hilversum
Zakenclub Huizen
Bijzonder Laren

Daarnaast nemen vertegenwoordigers van VNO/NCW en het Gewest deel aan het overleg.
Vanuit het Federatie overleg heeft één lid/voorzitter zitting in de Economic Board Gooi en Vechtstreek.

In het Federatie overleg worden zaken besproken die de individuele gemeenten overstijgen en het belang van de regio dienen. De Federatie komt vier keer per jaar bij elkaar.